Sosyal Medya
Değerlerimiz & Kalite
Güngören Hastanesi

DEĞERLERİMİZ

MÜKEMMELLİYETÇİLİK;
Kalite bilinci ile sürekli iyileştirme çalışmaları.

YENİLİKÇİLİK ;
Sektörel tüm gelişmeleri yakından takip ederek,kendimizi yenilemek ve yeniliklere açık olmak.

GELİŞİMCİLİK ;
Gerek nitelik, gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak.

ÇÖZÜM ODAKLILIK ;
Ekip olarak sorunun değil, çözümün bir parçası olmak.

DÜRÜSTLÜK ;
Tıbbi etik kurallara bağlılık, şeffaflık, sorumluluk bilinci ve duyarlılık olmazsa olmazımızdır.

AÇIK İLETİŞİM ;
7/24-365 GÜN ULAŞILABİLİR OLMAK.

İçinde yaşadığımız yüzyılda sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yaşamımızı etkileyen en önemli kavram hiç kuşkusuz kalitedir. Sağlık hizmeti; hasta ve hasta ailesi ile sağlık ekibini bir araya getirerek, tedavi için uygun ortamın sağlanması ile üretilir. Güven unsurunun son derece önemli olduğu sağlık hizmeti, hata kabul etmeyen, ekip çalışmasına dayanan, hasta ve çalışan memnuniyetini temel alan bir hizmettir. Sağlık hizmetlerinde kalite ise; hizmeti oluşturan unsurların ihtiyaç ve beklentilerini karşılama, mümkünse daha fazlasını yapabilme becerisidir.

 • En doğru, güncel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi imkânlarını, hasta haklarını gözeterek sunmak,
 • Sunduğumuz tanı ve tedavi hizmetlerinde en son teknolojiyi takip edip, uygun olanı sistemimize adapte etmek,
 • Hastanemize başvuran kişileri doğru tanı ve tedavi ünitelerine yönlendirerek gereksiz zaman ve maddi kayıplardan korumak,
 • Çalışan ve hasta güvenliğini için; tıbbi ve diğer personelin gerçekleştirdikleri faaliyetleri sürekli izleyerek, gerekli iyileştirmeler yapmak, eğitimlerle desteklemek,
 • Güvenli tesisat, ekipman, tıbbi bakım malzemeleri satın alarak, var olanların takibini yaparak, güvenli bir hizmet ortamı sağlamak,
 • Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini ölçüp, onların beklentilerine göre gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Verdiğimiz hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini ve ölçülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.

Komiteler

 • Hasta Güvenliği
 • Çalışan Güvenliği
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği
 • Enfeksiyon Kontrol Komiteleri
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi

Ekipler

 • Antibiyotik Kontrol Ekibi
 • Akılcı İlaç Kullanım Ekibi
 • Mavi Kod Ekibi

Hasta Güvenliği; sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır. Özel Güngören Hastanesinde, süreçlerdeki hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlamak amacıyla; altyapı kurulumu, tesis denetimleri, ölçme değerlendirmeler, analiz çalışmaları, iyileştirmeler ve eğitimle ilgili çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. Hasta güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir:

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Özel Güngören Hastanesi’nde Çalışan Hakları Ve Güvenliği konusunda standartlar belirlenmiş olup bu çalışmaları takip etmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur. Birim, aşağıdaki ana başlıklar altında çalışmalar yapmaktadır:

 • El hijyenine bağlı risklerin azaltılması
 • Çalışanların bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması
 • Çok yüksek riskli bölümde çalışanların bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması
 • Çalışanların yaralanma riskinin azaltılması
 • Çalışanlar üzerinde radyasyon riskinin azaltılması
 • Çalışanlar üzerinde toksik ajanların risklerinin azaltılması
 • Çalışanların günlük iş stresinden kaynaklanan risklerinin azaltılması
 • Çalışanlarının daha rahat ve güvenli bir ortamda hizmet vermesi
 • Çalışanlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi

Özel Güngören Hastanesi’nde, hastane enfeksiyonlarını saptamak, enfeksiyonların ulusal-uluslararası kabul edilebilir sınırlarda olmasını sağlamak, hastane enfeksiyonları ile ilgili sorunları tespit ederek çözüm önerilerini üretmek amacıyla Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulmuş olup çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu komite aracılığı ile aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:

 • Surveyans çalışmaları
 • İzolasyon önlemleri
 • El hijyeninin arttırılması yönelik çalışmalar
 • Sürekli eğitim faaliyetleri

Özel Güngören Hastanesi misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğun farkına vararak görevlerini yerine getirmektedir. Globalleşen dünyamızda nüfusun hızla artmasıyla doğru orantılı olarak atık çeşitliliği ve miktarının artması tüm ülkelerin ve insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir. Özel Güngören Hastanesi olarak bu sorumluluk bilinciyle tüm çalışanlarımıza, kurum içi ve kurum dışı yaşamlarında çevre koruma bilinci ile hareket etmeleri için atıkların;

 • Çeşitleri ve çevreye verdiği zararlar minimize edilmesi
 • Çevreye geri kazandırılması
 • Kaynağında ayrıştırılması ve bertarafı konularında sürekli bilgilendirmeler yapılmakta, eğitimler verilmektedir.

Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, hastanemizden çıkan;

 • Evsel Atıklar
 • Geri Dönüşüm (Kâğıt, Ambalaj, Cam, elektronik) Atıkları
 • Tıbbi Atıklar
 • Tehlikeli Atıklar

Kaynağında ayrıştırılmakta, çevreye zarar vermeden lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanmaktadır.

Dağıtım Yerleri

27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği1nin Acil hizmetler başlıklı Madde 39’da yer alan “(Değişik:RG-23/7/2008-26945) “Özel hastanelerde, acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur” ve “özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz” hükmü gereğince tüm özel hastanelerin kendilerine başvuran acil hastalara sağlık hizmetini vermesi zorunludur.

Yine aynı maddede geçen, (Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) “Acil servise başvuran hastalara, yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk müdahalenin yapılması, tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanması esastır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların hastanede sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde sevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri Acil Komuta Kontrol Merkezi ‘nin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır” hükmü gereğince bu hastaların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının devamı da yukardaki koşullar dahilinde devam ettirilir.

Aynı Yönetmeliğin EK MADDE 5 -(Ek:RG-11/3/2009-27166) e-5) (Değişik:RG-22/3/2017-30015) bendinde yer alan “(Değişik:RG-22/3/2017-30015) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır” hükmü gereğince özel hastane acil servislerinde nöbetçi hekim bulma koşulları da kolaylaştırılmış olup düzenlemenin takibi zorunlu tutulmuştur.

16 Ekim 2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslan Hakkında Tebliğ”in Kapsam başlıklı MADDE 2’de yer alan “(J) Bu Tebliğ, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına ait, bünyesinde acil sağlık hizmeti verilen tüm yataklı sağlık tesisleri ile buralarda görev yapan personeli kapsar. (2) Özel sağlık tesisleri, 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin acil servislere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerine tabidir” hükmü gereğince bu tebliğ hükümlerine tüm vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin de uyması zorunludur.

Yine aynı Tebliğin Seviyelendirmenin İstisnaları başlıklı MADDE 7 -(l)’de yer alan “Dal hastaneleri, özel hastaneler ve entegre ilçe hastaneleri bünyesindeki acil servisler veya acil üniteleri, komisyon tarafından aşağıdaki ölçütlere uygun olarak inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulur ve raporlanarak tescil için Bakanlığa bildirilir” hükmü gereğince tüm vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin bu tebliğe göre acil servis hizmetlerini, fiziksel mekanlarını ve personel çalışma planlarını ivedilikle oluşturması gerekmektedir.

Dolayısı ile; vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler dahil olmak üzere tüm acil servislere başvuran hastalara, herhangi bir ek ücret talep edilmeksizin bakılması, kritik hastalar stabil olmadan kesinlikle sevk edilmemesi, hastalar stabilize olduktan veya acil hal ve ilgili tedavileri sona erdikten sonra, hekim tarafından acil halin sona erdiğine dair tespit ve keyfiyetin hastaya bildirilmesi sonrasında hastaların taburcu, sevk veya yatış işlemlerinin yapılması,

Bu mevzuat hükümlerine göre acil servis hizmeti gereksinimi olan vatandaşlarımızın bu hastanelerden acil servis hizmetlerini almalarının kolaylaştırılması için gerekli planlama ve bilgilendirmelerin ivedilikle yapılması,

İlgili acil servislerde, girişe yakın ve hastaların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde, okunabilecek boyut ve yerleşimde bilgilendirme panolarının asılmasını, bu panolarda sunulan hizmetlerle ilgili hasta hakları koordinatörlüğü ve hastane içi başvuru ve şikayet mekanizmaları ile “SABİM ALO 184” numarasının verilmesinin sağlanması,

Vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde acil servis hizmetlerinin yukarıda yer alan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi,

Bu genelge ve ilgili mevzuat hükümlerine uyumun müdürlüklerce denetlenmesi ve uymayan vakıf üniversite hastaneleri ile özel hastanelere ilgili mevzuatına göre gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanmasının sağlanması ve uygulamanın yakından takip edilerek gerekli tüm önlemlerin alınması hususlarını önemle rica ederim.

2023 yıllık eğitim programını görmek için tıklayın

Öz değerlendirme programını görmek için tıklayın

Instagram’da Bizi Takip Edin
Güngören Hastanesi
Güngören Hastanesi
Güngören Hastanesi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Güngören Hastanesi
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
15:28
Çerez Politikası Güngören Hastanesi olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Güngören Hastanesi tarafından yönetilen https://gungorenhastanesi.com.tr/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum